STATUT STOWARZYSZENIA "EMEKO"
(zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami)
 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba , teren działania i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia są Bobrowniki (woj.Śląskie)

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz innych krajów.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków i pracy zawodowej własnej kadry etatowej.

§ 8

Stowarzyszenie może inicjować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami.


§ 9

Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały.

§ 10

Oddział posiada osobowość prawną.

§ 11

Wszelkie osiągane dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i zadania oraz środki ich realizacji

§12

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia są działania, które respektując prawa przyrody i człowieka, przyniosą praktyczne efekty w odnowie środowiska naturalnego i rozwiną nowoczesny światopogląd ekologiczny.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. popieranie, propagowanie i podejmowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania postępu agrotechnicznego, biologicznego z pokrewnymi stowarzyszeniami , organizacjami , instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą,
 2. promocję zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
 3. pomoc przy rozwijaniu nowych kierunków produkcji rolniczej i około rolniczej,
 4. wdrażanie biotechnologii Efektywnych Mikroorganizmów przy rekultywacji zdegradowanych gleb, hałd, terenów poprzemysłowych,
 5. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie ekologii,
 6. integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony i regeneracji środowiska,
 7. inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych,
 8. organizowanie kursów , szkoleń, sympozjów związanych z wdrażaniem technologii Efektywnych Mikroorganizmów,
 9. organizowanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji własnej kadry zawodowej,
 10. integrację środowisk naukowych, studenckich, artystycznych i kulturalnych wokół idei ekologicznych,
 11. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,
 12. pomoc w promowaniu i powstawaniu gospodarstw ekologicznych,
 13. wydawanie publikacji i czasopism ,
 14. prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
 15. inspirowanie badań naukowych w zakresie wdrażania nowych biotechnologii,
 16. opracowywanie i wdrażanie projektów oraz prowadzenie akcji na rzecz ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego,
 17. tworzenie warunków sprzyjających integracji z innymi krajami , w tym krajami Unii Europejskiej,
 18. promocję i wspieranie idei woluntaryzmu,
 19. prowadzenie działalności gospodarczej ,
 20. podejmowanie wszelkich innych działań, niezbędnych do osiągnięcia celów stowarzyszenia,
 21. członkostwo w innej organizacji rolniczej, społecznej i gospodarczej krajowej lub zagranicznej,
 22. udział w spółkach prawa handlowego.
 23. wydawanie opinii w dziedzinie ochrony środowiska.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną polegającą na:

 • ochronie i promocji zdrowia,
 • wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości poprzez pomoc w promowaniu i powstawaniu gospodarstw ekologicznych,
 • organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i innych form kształcenia,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez wydawanie broszur, ulotek, periodyków,
 • wspomaganiu i uczestnictwie w projektach i programach na rzecz ratowania i poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • uczestnictwie w projektach i programach na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
 • rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

oraz odpłatną polegającą na:

 • organizowaniu szkoleń, sympozjów i innych form kształcenia.

 

§13

Dla sprawnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie powołuje Biuro wyposażone w środki techniczne i finansowe umożliwiające prowadzenie działalności organizacyjnej i merytorycznej.

 

ROZDZIAŁ III
prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 14

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. członkowie założyciele, podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi
 2. zwyczajni
 3. honorowi
 4. wspierający

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Osoby w wieku 16-18 lat mają pełne prawa członkowskie, jednakże we władzach Stowarzyszenia większość muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego należeć do Stowarzyszenia, jednakże bez prawa do udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która swoją działalnością wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń finansowych lub rzeczowych.

 

§ 18

Członek Stowarzyszenia będący osobą prawną bierze udział w pracach organów Stowarzyszenia przez jednego pełnomocnika przedstawiającego pełnomocnictwo na piśmie.

 

§ 19

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji.
 2. Uchwała Zarządu o przyjęcie do Stowarzyszenia powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 3. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
 3. Członka wspierającego przyjmuje się na zasadach określonych w §19.

§ 21

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 4. korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
 5. zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,
 6. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia
 7. na wniosek zainteresowanego członka-przynależeć do innego oddziału, niż wynika to z obszaru miejsca zamieszkania.

§ 22

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. stosować się do postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń podejmowanych przez władze Stowarzyszenia w zakresie jego statutowej działalności,
 2. brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz dążyć do realizacji jego zadań,
 3. ponosić świadczenia ustalone w trybie określonym w statucie.
 4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia

§ 23

Członek honorowy i wspierający może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym i nie może być wybierany do organów Stowarzyszenia.

 

§ 24

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,
 3. pozbawienia praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 6. likwidacji Stowarzyszenia.
 7. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia za naruszenie postanowień § 22. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna i władze stowarzyszenia

§ 25

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków lub Walny Zjazd Delegatów
 2. Zarząd Krajowy
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna

§ 26

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 27

Wybór wszystkich władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 28

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne.

 

§ 29

 1. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być odwołani ze sprawowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień statutu i obowiązujących uchwał i popełnienia przestępstwa na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie następuje uchwałą podjętą przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu .

§ 30

 

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zgromadzenie Członków

Zastępowane jest Walnym Zjazdem Delegatów. Liczba Delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określana przed każdym Walnym Zjazdem Delegatów uchwałą Zarządu Krajowego i podawana do wiadomości Zarządów Oddziałów.

Wybór Delegatów następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 4. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd co 3 lata.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
  a/ z własnej inicjatywy,
  b/na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 2/3 liczby członków
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 32

O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub inny Członek Zarządu. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta wybiera uchwałą Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie obraduje według ustalonego porządku obrad zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Protokół Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 33

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 • z głosem decydującym: - członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym: osoby posiadające godność członka honorowego, wspierającego
 • osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian wymaga 2/3 oddanych głosów.
 3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie. Tajne głosowania zarządza się w sprawach wyboru organów Stowarzyszenia oraz na żądanie co najmniej 10 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu chyba, że Walne postanowi inaczej.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
 2. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 3. ocena działalności Stowarzyszenia i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór Zarządu spośród członków Walnego Zgromadzenia w oparciu o zasady określone w § 34,
 6. wybór Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym spośród uczestników Walnego Zgromadzenia,
 7. zasady ustanawiania składek członkowskich,
 8. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. uchwalanie zasad zwrotu kosztów podróży, diet i innych wydatków ponoszonych przez Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych Członków Stowarzyszenia wykonujących prace na rzecz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia
 13. przyjęcie sprawozdań zarządów oddziałów.

§ 36

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia i dwóch Wiceprezesów.
 2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i ze swej działalności składa sprawozdanie na każdym Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes raz na kwartał lub częściej oraz na żądanie: - Komisji Rewizyjnej. Zebrania Zarządu są protokołowane.

§ 37

 1. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez wybór członków Zarządu ze swego grona.
 2. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie to na zwolnione miejsca Zarząd może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).
 3. Kadencja dokooptowanych osób kończy się wraz z kadencją Zarządu, w którego skład weszły.

§ 38

Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:

 1. kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. występowanie wobec władz i instytucji w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
 3. zawieranie umów i porozumień w imieniu Stowarzyszenia.
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji i spółek.
 5. wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 7. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych w statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia
 8. do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 9. przedkładanie sprawozdań, planów i budżetu na Walnym Zgromadzeniu,
 10. zarządzanie majątkiem i funduszami zrzeszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami,
 11. udzielanie pełnomocnictw,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

§ 39

Umowy zawierane w imieniu Stowarzyszenia podpisuje dwóch członków Zarządu.

 

§ 40

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków,
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8, pkt 8 ustawy z dnia 3 marca, 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 5. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – jego mandat wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany przez pozostałych jej członków spośród kandydatów zgłoszonych do komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu według kolejności uzyskanych głosów.

.

§ 41

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należą:

 1. Kontrola gospodarki finansowej oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu,
 2. Przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
 3. Żądanie zwołania Zarządu względnie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli odbycie takich spotkań komisja rewizyjna uzna za niezbędne.
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 42

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia wyjaśnień pisemnych lub ustnych w kwestiach dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 43

Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Wykonywanie poszczególnych czynności kontrolnych może zlecić delegowanym przez siebie poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej lub biegłym.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Stowarzyszenia

§ 44

 

Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 15 członków powołuje Oddział i ustala obszar jego działania.

 

§ 45

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§ 46

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

 

§ 47

 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 48

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd oddziału raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 2/3 członków Oddziału i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie do 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.

 

§ 49

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
 2. wybór Zarządu Oddziału oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału .

 

§ 50

 

 1. Prezes Zarządu Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zwołuje posiedzenia Zarządu , które są protokołowane.

 

§ 51

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego dwóch zastępców.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane.

 

§ 52

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 2. uchwalanie rocznych planów działania i składanie sprawozdania z ich wykonania na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia lub wykluczenia członków Oddziału, a także prowadzenie ewidencji członków,
 5. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału,
 6. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Oddziału,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. zarządzanie majątkiem Oddziału,
 9. organizacja Biura i zatrudnianie jego Kierownika,
 10. rozpatrywanie wniosków członków innych oddziałów o przynależność do Oddziału,
 11. przesyłanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału do Zarządu Krajowego.

 

§ 53

 

Organem kontrolnym Oddziału jest Oddziałowa Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, którego Komisja wybiera ze swojego grona.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Oddziału oraz odpowiednio jak w § 40 pkt 3 a), b) i c).

 

§ 54

 

Do zakresu działań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału,
 3. składanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności,
 4. wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 5. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
 6. przesyłanie rocznego sprawozdania z podejmowanych działań do Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 55

 

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału zmniejszy się ich skład osobowy ,organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków spośród kandydatów, którzy na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału uzyskali kolejno największą ilość głosów. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

 

§ 56

 

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Oddziału Stowarzyszenia.

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

Biuro Stowarzyszenia

§ 57

 1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Biurem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd .
 3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej, organizacyjnej i wydawniczej.
 4. Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
 5. Pracownikami Biura mogą być osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Oddziału może w drodze uchwały powołać biuro oddziału Stowarzyszenia. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 58

 

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub odpowiednio w sprawach dotyczących Oddziału Prezes Zarządu Oddziału, działający samodzielnie . Zarząd Krajowy lub odpowiednio Zarząd Oddziału może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli Wiceprezesom działającym łącznie.
 2. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 59

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz majątek, który można zbyć lub obciążyć zobowiązaniami.

 

§ 60

 1. Stowarzyszenia czerpie środki ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, grantów, darowizn, zapisów i spadków, kontraktów, środków z funduszy publicznych, dochodów z własnego majątku, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia itp.
 2. Wysokość opłat członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych polegającą na (z kodami PKD):
  • działalność wydawnicza – 22.1
  • działalność poligraficzna- 22.2
  • reprodukcja zapisanych nośników informacji- 22.3
  • sprzedaż detaliczna książek i- 52.47, A
  • obsługa nieruchomości na własny rachunek – 70.1
  • działalność badawczo- rozwojowa w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych- 73.10
  • działalność badawczo –rozwojowa w dziedzinie nauk biologicznych i ochrony środowiska – 73.10D
  • działalność bibliotek innych niż publiczne- 92.51B
  • działalność domów i ośrodków kultury- 92.31.F
  • działalność związana z filmem i video-92.1
  • działalność obiektów kulturalnych -92.32
  • artystyczna i literacka działalność twórcza-92.31
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana- 91.33 Z
  • działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana- 85.14.F
  • uprawa roli połączona z chowem i hodowlą zwierząt , działalnośc usługowa związana z uprawami rolnymi, zagospodarowanie terenów zieleni- 01.3
  • produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych- 26.2.
  • działalność produkcyjna gdzie indziej nie klasyfikowana - 36.6.
  • przetwarzanie odpadów niemetalowych- 37.2
  • handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową- 52.6,
  • sprzątanie i czyszczenie obiektów- 74.7
  • działalność usługowa pozostała- 93.0
 4. Działalność w zakresie realizacji celów, o których mowa w § 12 polega wyodrębnieniu od działalności gospodarczej w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
 5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Fundusze gromadzone są na koncie Stowarzyszenia.
 6. Składki członkowskie są wpłacane indywidualnie na konto lub do kasy Stowarzyszenia jednorazowo do końca roku lub w dwóch równych ratach: do końca pierwszego półrocza i do końca roku.
 7. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 61

 1. Dla wykonania określonych w planach pracy zadań Stowarzyszenia może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek państwowych, oraz innych podmiotów gospodarczych,
 2. Sposób zagospodarowania funduszy określonych w ust.1 zawarty będzie w porozumieniu pomiędzy jednostką przekazującą fundusze i Stowarzyszeniem.

§ 62

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 63

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały powziętej przez Walne Zgromadzenie lub wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swojej ważności wymaga 2/3 ich głosów.
 3. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków uwzględniając cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 64

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 65

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.

DzisiajDzisiaj73
WczorajWczoraj76
W tym tygodniuW tym tygodniu308
W tym miesiącuW tym miesiącu618
Odwiedziło nasOdwiedziło nas186969
Zalogowanych 0
Gości 1

Dziedzictwo Natury

Kwartalnik EMECHO | Warsztaty BOKASHI

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO
© 2006 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.